Bunda gap ekologik ofatning ko‘lamida emas (zaharlangan hudud maydoni nisbatan kichik), balki atrof-muhitga bevosita yoki kislota yomg‘irlari ko‘rinishida tashlanayotgan zaharli ishlatilgan ximikaliyalar konsentratsiyasida, ularning intensiv ta’sirida.